Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом університету, що організовує і контролює навчально-методичну роботу університету на основі прогресивних методів і форм викладання, застосування новітніх технічних засобів навчання та контролю якості знань, розробляє та здійснює заходи організаційно-методичного характеру, спрямовані на вдосконалення, модернізацію та оптимізацію освітнього процесу в частині його повноважень. Із запровадженням в університеті підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми програмами (2016 р.) навчально-методичний відділ здійснює експертизу освітніх програм на їх відповідність стандартам вищої освіти.

Навчально-методичний відділ у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами МОН України стосовно вищої освіти та іншими законодавчими і нормативними актами, Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора університету, розпорядженнями проректора за напрямом діяльності.

Навчально-методичний відділ співпрацює з відділами університету: навчальним; забезпечення якості вищої освіти; аспірантури та докторантури; ліцензування, акредитації, моніторингу освітнього процесу та видачі документів про вищу освіту; редакційно-видавничим, а також деканатами факультетів, кафедрами та іншими структурними підрозділами університету.

Спільно з відділом забезпечення якості вищої освіти та центром післядипломної освіти навчально-методичний відділ організовує і проводить наради-семінари з питань організації навчального процесу та методичного забезпечення якісної підготовки фахівців, складання освітніх програм і навчальних планів із заступниками деканів з навчально-методичної роботи та гарантами освітніх програм, а також сприяє організації і проведенню курсів із удосконалення педагогічної майстерності викладачів.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ

 • Здійснення керівництва, координація і контроль навчально-методичної роботи факультетів та університету в цілому. Узагальнення та популяризація передового досвіду цієї роботи.
 • Впровадження у навчальний процес методичних рекомендацій Вченої ради та Науково-методичної ради університету.
 • Розроблення та перегляд (оновлення) положень та методичних рекомендацій з організаційно-методичного і методичного забезпечення освітнього процесу в університеті відповідно до чинних нормативних документів.
 • Надання роз’яснень, тлумачень, консультацій щодо застосування нормативних документів з навчально-методичної роботи в університеті.
 • Надання консультативної допомоги факультетам, кафедрам, гарантам та окремим науково-педагогічним працівникам з питань розроблення освітніх програм, навчальних планів та іншої документації з організації освітнього процесу, планування та організації методичної роботи, впровадження в освітній процес нових технологій.
 • Експертиза нормативних документів з організації освітнього процесу (освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів), представлених структурними підрозділами, на їх відповідність стандартам вищої освіти.
 • Моніторинг, упорядкування і підготовка до розміщення на веб-сайті університету освітніх програм, за якими здійснюється підготовка фахівців та видалення із сайту і розміщення в університетському електронному архіві освітніх програм, за якими завершилась підготовка здобувачів вищої освіти певних рівнів.
 • Моніторинг якості підготовленої науково-педагогічними працівниками кафедр навчально-методичної літератури до видання на її відповідність вимогам стандартів, освітніх програм та інших нормативних документів університету.
 • Контроль підготовки до видання та виконання плану видань навчальної та навчально-методичної літератури кафедрами університету.
 • Уніфікація вимог до форми і змісту навчальних планів і робочих програм навчальних дисциплін, силабусів тощо; забезпечення узгодженості навчальних планів і робочих програм навчальних дисциплін у межах університету.
 • Підготовка розділу «Загальна інформація» до Інформаційного пакету ЄКТС університету українською мовою і розміщення його на веб-сайті університету (на кожний навчальний рік).
 • Підготовка проєктів наказів та розпоряджень ректора/проректора та інформаційних матеріалів з питань, що стосуються повноважень відділу, для звітів і доповідей ректора та проректора за напрямом діяльності.
 • Організаційне забезпечення роботи Науково-методичної ради університету, підготовка матеріалів до засідань Науково-методичної та Вченої рад університету.
 • Контроль за виконанням наказів ректора, розпоряджень проректора, рішень Вченої та Науково-методичної рад і ректорату з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в університеті.